ค้นหา

นโยบาย (Policy)

        1. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
        มุ่งเน้นด้านการให้บริการทางการศึกษา  โดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนให้หลากหลายวิชาเพื่อเป็นแหล่งความรู้สู่ท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมการศึกษาให้กระจายไปอย่างทั่วถึงทั้งในจังหวัดสุโขทัย  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดตาก  จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดอุตรดิตถ์

        2.ด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
        มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเพิ่มพูนทักษะด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์  และเพื่อเสริมสร้างทักษะและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอาชีพโดยให้มีความรัก  ความผูกพัน  และความสามัคคีระหว่างกันตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง  นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม

        3.ด้านการวิจัย
        มุ่งเน้นการทำวิจัยเพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจพัฒนางานอย่างต่อเนื่องให้บริการด้านการวิจัยกับองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินการวิจัยในโครงการวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ทั้งในด้านสถานที่สาธารณูปโภคและการประสานงาน

        4.ด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
        มุ่งเน้นการให้บริการทางการศึกษา  โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  ส่งเสริมการให้ความรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น  โดยมุ่งให้ชุมชน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง

        5.การบริหารจัดการ
        มุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นทีมโดยการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานภายในองค์กรรวมไปถึงการพัฒนาองค์กรของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสุโขทัย  เพื่อสร้างกระบวนการจัดการความรู้  การสร้างองค์ความรู้การจัดเก็บและรวบรวมความรู้  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรโดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายองค์กร  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

        6.ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
        มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน  สนับสนุนให้นำวัสดุที่เป็นศิลปะพื้นบ้านมาใช้ในสาขาวิทยบริการฯ  เพื่อรณรงค์และปลูกฝังค่านิยม  ในการสืบทอดรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ กับจังหวัดและชุมชน

        7.ด้านการเงินและงบประมาณ
        มุ่งหลักการใช้จ่ายต่าง ๆ ของสาขาวิทยบริการฯในลักษณะประหยัดสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดมีนโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก  มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง  ต้องดำเนินการเป็นขึ้นตอนและปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างเคร่งครัดโดยสามารถตรวจสอบได้                                                         

        8.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
        มุ่งเน้นให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสุโขทัย  สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้  นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา

        9.ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
        มุ่งดำเนินการศึกษาและพัฒนาให้สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสุโขทัยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์

        10.ด้านนโยบายการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
          10.1 มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ  ในด้านต่าง ๆ เช่น  การพัฒนาเว็บไซด์ของสาขาวิทยบริการฯ  การพัฒนาระบบการจัดทำฐานข้อมูล  การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อใช้เป็นระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการวางแผนเพื่อการตัดสินใจ  ของผู้บริหาร  คณาจารย์และบุคลากรของสาขาวิทยบริการฯ  ตลอดจนเพื่อเป็นการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้มีความสะดวกต่อการใช้งานและตรงกับความต้องการของคณะผู้บริหารฯและนักศึกษา
          10.2 มุ่งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์และสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง   สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดสุโขทัย
          10.3 มุ่งสร้างระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์  ที่มีมาตรฐาน  ร่วมมือกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ  เพื่อพัฒนางานทางด้านการบริการใหม่ ๆ เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
          10.4 มุ่งเน้นการแสวงหาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบสารสนเทศภายในสาขาฯที่มีอยู่  หรือนำมาจัดทำระบบสารสนเทศอื่น ๆ ให้สาขาฯมีความทันสมัยและสามารถเป็นผู้นำด้านข้อมูลสารสนเทศให้กับองค์กรอื่น ๆ ได้ในอนาคต
          10.5 มุ่งเน้นการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและเพื่อการตัดสินใจ

        11.ด้านนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
        มุ่งเน้นการบริหารจัดการภายในสาขาวิทยบริการด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก  เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด  ให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยต่อไป

        12.ด้านนโยบายบริหารความเสี่ยง
        มุ่งเน้นการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย  ให้มีการประสานและบูรณาการกับยุทธศาสตร์และแผนงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสุโขทัย  โดยมีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  พร้อมกับให้มีการปลูกฝังให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมและดำเนินการไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสุโขทัย

© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย.ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 Designed By งานสารสนเทศ

เมนูหลัก