ค้นหา

ประวัติความเป็นมาของสาขา

นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้กาบริหารงาน ของศาสตราจารย์ประจำ รังสรรค์ แสงสุข ได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ส่วนภูมิภาค” ขึ้นมา โดยมุ่งหวังให้ครอบคลุมทั่วทุก ภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคสู่ฐานรากในระดับรากหญ้าของสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองเพื่อนำไปประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาหน้าที่การงานให้มีระดับสูงยิ่งขึ้น โดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนให้ใกล้เคียงกันกับส่วนกลางให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการให้ประชาชนมีสิทธิเสมอภาคทางการศึกษาและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 440 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,596.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,122,577 ไร่ แบ่งออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอศรีนคร

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดตากและจังหวัดลำปาง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย เป็นสาขาวิทยบริการเฉลิม พระเกียรติที่ 9 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ออกมา ในปี พ.ศ. 2542 โดยได้รับความร่วมมือจาก นายนรินทร์ พานิชกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยในขณะนั้น เป็นผู้จัดหาที่ดินให้เป็นที่ตั้งของสาขาวิทยบริการ จำนวน 803 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนสุโขทัย – ตาก ณ บริเวณทุ่งวังวน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร และห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 4 กิโลเมตร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสาขาวิทยบริการเฉลิม พระเกียรติ จังหวัดสุโขทัยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 พร้อมทั้งทรงปลูกต้นสุพรรณิการ์ ซึ่งเป็นต้นไม้พระราชทานให้เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยไว้หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติอีกด้วย

ในการก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมใจกันจัดหาทุน และมหาวิทยาลัยรามคำแหงช่วยออกค่าใช้จ่ายอีกครึ่งหนึ่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 25 ล้านบาท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัยเปิดทำการเรียนการสอน เป็นครั้งแรกในระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 เดือน กรกฎาคม 2542

โดยมหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนอุดมดรุณีให้ใช้สถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อสอนนักศึกษาปริญญาตรีไปก่อนในช่วงที่รออาคารเสร็จสมบูรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ในระดับปริญญาโท เปิดทำการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 เดือน ตุลาคม 2542 ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย และสำหรับการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาเอก เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 เดือน กุมภาพันธ์ 2547 ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย

© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย.ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 Designed By งานสารสนเทศ

เมนูหลัก