ค้นหา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์

Click

>>เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่จบเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ตลอดจนผู้ผ่านการเรียนรู้ศาสตร์แขนง วิชาการ ฝึกฝนตนเป็นอย่างดียิ่ง สมฐานะภาพแห่งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทั้งมีความรู้ คู่คุณธรรม ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม และส่วนรวม โดยมีจุดยึดมั่นแห่งสถาบันชาติ ศาสน์
กษัตริย์ประเทศไทย

           มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเสมอภาค และความสัมพันธ์อันดีของเลือด "น้ำเงิน-ทอง"
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 055-945112-4  www.sukhothai.ru.ac.th  เพจ https://www.facebook.com/rusukhothai/

ประวัติวันลอยกระทง ปี๖๒

Image
© 2020 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย.ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 Designed By งานสารสนเทศ