มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย - ปริญญาตรี
Get Adobe Flash player

-> อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม -> เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

คณะนิติศาสตร์

182727112556

คณะบริหารธุรกิจ

183127112556

คณะสื่อสารมวลชน

183527112556

คณะรัฐศาสตร์

184127112556