มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย - ผลสอบโครงการพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 5 จ.สุโขทัย
Get Adobe Flash player

-> อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม -> เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

นักศึกษาปริญญาตรี

ข่าวจัดหางาน


จัดหางานจังหวัดสุโขทัย

RU JOB ภาวะการมีงานทำ


RU JOB งานแนะแนวจัดหางานและ
ทุนการศึกษากองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มุมศิษย์เก่า

ลิงค์ที่น่าสนใจ


ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย

 

ผลสอบไล่และผลสอบแก้ไอโครงการพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 5 จ.สุโขทัย

Profileผลสอบแก้ไอ ภาค 2 ปีการศึกษา 2556
วิชา LAW6101 (หลักกฏหมายและพาณิชย์) ดูผลสอบ
วิชา LAW6201 (ปรัชญาและหลักกฏหมายมหาชน) ดูผลสอบ
วิชา LAW6801 (นิติปรัชญา) ดูผลสอบ


ผลสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
วิชา LAW6105 (กฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา) ดูผลสอบ