มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย - ผลสอบโครงการพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 5 จ.สุโขทัย
Get Adobe Flash player

-> อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม -> เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

ผลสอบไล่และผลสอบแก้ไอโครงการพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 5 จ.สุโขทัย

Profileผลสอบแก้ไอ ภาค 2 ปีการศึกษา 2556
วิชา LAW6101 (หลักกฏหมายและพาณิชย์) ดูผลสอบ
วิชา LAW6201 (ปรัชญาและหลักกฏหมายมหาชน) ดูผลสอบ
วิชา LAW6801 (นิติปรัชญา) ดูผลสอบ


ผลสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
วิชา LAW6105 (กฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา) ดูผลสอบ