ค้นหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

รองอธิการฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล

หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย

นายปริญญา โสมพัฒนพงษ์

รองหัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย/หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางเนติมา เปียจันทร์

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางสาวอารีรัตน์ ศรีจาก

หัวหน้างานสารสนเทศ

นางทัศดาว ถีติปริวัตร์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนิดานุช รอดทุ่ง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวชลณนาถ วายาโม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนิภาพร มาไพศาล

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอัจฉรา วันลานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรัตติญา ลิ้มศิริตระกูล

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

นายมนู ฤทธิ์คำ

พนักงานขับรถยนต์

นายสิทธิ์พงษ์ เฉยเมล์

พนักงานขับรถยนต์

นายศิริวัฒน์ ทองใบ

พนักงานอาคารสถานที่

พนักงานสถานที่

นายประทีป เชื้อผู้ดี

พนักงานสถานที่

นางมาลัย วงศ์คำ

พนักงานสถานที่

นางสมพร บัวกล้า

พนักงานสถานที่

นางทองหยด เชื้อผู้ดี

พนักงานสถานที่

นางรัศมี ศิริโคตร์

พนักงานสถานที่

นางภัณฑิรา บุญคง

พนักงานสถานที่

นางสาวอโณทัย พรมเนตร

พนักงานทั่วไป

พนักงานทั่วไป

นางเปรย จันทร์สว่าง

พนักงานทั่วไป

นายกร จันทร์สว่าง

พนักงานทั่วไป

นายจิตร ดีรอด

พนักงานทั่วไป

นายธนพล มั่นตาลเตี้ย

พนักงานทั่วไป

นายธีรพล สังข์ทอง

พนักงานทั่วไป

นายสมหมาย ภู่อิน

พนักงานทั่วไป

นายเสนอ เกตุสอน

นักวิชาการศึกษา

นายสมศักดิ์ แก้วเขียว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอภิรักษ์ ตู้บุดดา
Tel : ที่ทำงาน 023108000 ต่อ 70901
e-mail : sukhothai@rumail.ru.ac.th

ช่างเทคนิค

นายพิเชษฐ์ ลาโภ

ช่างเทคนิค

นายธวัชชัย จันโต

© 2020 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย.ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 Designed By งานสารสนเทศ