ค้นหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
e-mail : president@rumail.ru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย

อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์ มังคะลี

หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย

นายปริญญา โสมพัฒนพงษ์

รองหัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย/หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางเนติมา เปียจันทร์

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางสาวอารีรัตน์ ศรีจาก

หัวหน้างานสารสนเทศ

นางทัศดาว ถีติปริวัตร์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนิดานุช รอดทุ่ง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวชลณนาถ วายาโม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนิภาพร มาไพศาล

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอัจฉรา วันลานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรัตติญา ลิ้มศิริตระกูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเขมพิทักษ์ ห่วงถึง

พนักงานขับรถยนต์

นายสิทธิ์พงษ์ เฉยเมล์

พนักงานขับรถยนต์

นายมนู ฤทธิ์คำ

พนักงานอาคารสถานที่

......

พนักงานสถานที่

นางมาลัย วงศ์คำ

พนักงานสถานที่

นางสมพร บัวกล้า

พนักงานสถานที่

นางทองหยด เชื้อผู้ดี

พนักงานสถานที่

นางรัศมี ศิริโคตร์

พนักงานสถานที่

นางภัณฑิรา บุญคง

พนักงานสถานที่

นางสาวอโณทัย พรมเนตร

พนักงานทั่วไป

พนักงานทั่วไป

นายธนพล มั่นตาลเตี้ย

พนักงานทั่วไป

นายสมหมาย ภู่อิน

พนักงานทั่วไป

นายเสนอ เกตุสอน

นักวิชาการศึกษา

นายสมศักดิ์ แก้วเขียว

ช่างเทคนิค

นายกิตติศักดิ์ วงศ์ขจรพิภัช

ช่างเทคนิค

นายพิเชษฐ์ ลาโภ

ช่างเทคนิค

นายธวัชชัย จันโต

© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย.ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 Designed By งานสารสนเทศ

เมนูหลัก