ค้นหา

Knowledge Management

Knowledge Management เป็นการรวบรวม จัดเรียง หรือสร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ทั้งในตัวบุคคลและเอกสาร เพื่อให้คนภายในองค์กรสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ หรือข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้ แล้วนำมาพัฒนาตัวเองและนำไปใช้เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ผ่านอินเทอร์เน็ต และ แอพพลิเคลชั่น RU REGIS

คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกรอกเอกสารการสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี

คู่มือการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลกับนักศึกษาปริญญาตรี เรื่องการเทียบโอนหน่วยกิต

สอบถามผ่านช่องคอมเม้นท์

© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย.ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 Designed By งานสารสนเทศ

เมนูหลัก