มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย - เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
Get Adobe Flash player

-> อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม -> เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ปริญญาตรี

-----------------------------------------------------------------------------
ปฏิทินการรับสมัคร --> https://drive.google.com/file/d/0B-GdjbeXMaNcUXhxNVJ4SFV4R0E/view

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค (ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี) คลิก...

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิตส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 คลิก...

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (PRE-DEGREE) ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 คลิก...

ประกาศการรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึษาอื่น ส่วนภูมิภาค (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม) ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 คลิก...

ระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค 4 สาขาวิชา

1.คณะนิติศาสตร์ (สาขาวิชานิติศาสตร์)
2.คณะรัฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
3.คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการจัดการ)
4.คณะสื่อสารมวลชน (สาขาวิชาสื่อสารมวลชน)

5.ระบบการเรียน Pre-degree (ใช้วุฒิ ม.3 ในการสมัคร
Pre-degree คืออะไร --> http://www.ru.ac.th/th/Predegree

ค่าใช้จ่ายสมัครปริญญาตรี คลิก...

ค่าใช้จ่ายระบบ Pre-degree คลิก...

หลักฐานการสมัคร คลิก...

เปิดรับสมัคร
รอบที่ 1 วันที่ 2-5 มิถุนายน 2560
รอบที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560

 

ปริญญาโท
-----------------------------------------------------------------------------
ปฏิทินการรับสมัคร และใบสมัคร--> https://drive.google.com/file/d/0B-GdjbeXMaNcR3M1WW4zZ2lTTkk/view

ประกาศรับสมัคร ฉบับใหม่ --> ดาวน์โหลด

ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ 2 หลักสูตร)

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2.หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Pol.Se.) สาขาวิชารัฐศาสตร์

เปิดรับสมัคร
วันที่ 9 มกราคม - 7 มิถุนายน 2560

ปริญญาโท สมัครออนไลน์ --> http://www.iregis2.ru.ac.th/mdreg/