มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย - คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
Get Adobe Flash player

-> อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม -> เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา


ระดับปริญญาโท
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
  >> ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

  >> ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
  >> ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 6 Click...