มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย - คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
Get Adobe Flash player

-> อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม -> เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

นักศึกษาปริญญาตรี

ข่าวจัดหางาน


จัดหางานจังหวัดสุโขทัย

RU JOB ภาวะการมีงานทำ


RU JOB งานแนะแนวจัดหางานและ
ทุนการศึกษากองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มุมศิษย์เก่า

ลิงค์ที่น่าสนใจ


ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย

 

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
  >> ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

  >> ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
  >> ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 6 Click...